: .

, -4

"": [] [] [] [] [] []
 • © Copyright (qwert098@gmail.com)
 • : 25/06/2009. 9k. .
 • :
 •   :
 • :
  . " "

 •    - 4
    
    
    
    
    
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     - I
    
    I -
     - I
    
    
    
    קונסטנטין קדרוב
    
    מחשב האהבה - 4
    
    
    מוזיקה - זאת התחלת רציו
    
    רציו - גמר נימה
    
    
    חיים - ביטנת מיתה
    
    מוות - ביטנת החיים
    
    
    שמחה - פריחת תוגה
    
    עצב - תוגת פריחה
    
    
    שמש - הפשרות האור
    
    אור - הפשרות השמש
    
    
    שמחה - שעשוע עצמי
    
    שעשועים - חופש האושר
    
    
    חג - יציאת שעמום
    
    שעמום - חג שנשכח
    
    
    ענן - נשמה מלחות
    
    נשמות - לחות פורחת
    
    
    דמעות - מלח האדם
    
    מלח - גבישים החושים
    
    
    תשוקה - רשת על פרוות נמר
    
    נמר בקלוב - תשוקה התשוקות
    
    
    שמיים - קן טיסה
    
    קן - שמיים להשרה
    
    
    אנשים - ילדים מצחיקים
    
    ילדים - אנשים מצחיקים
    
    
    מטוטלת - מד לחץ תשוקה
    
    תשוקה - מטוטלת בסיום תנודה
    
    מטוטלת - אהבה מתרוממת
    
    
    רז - התחלת הפירוש
    
    פירוש - התחלת הרז
    
    
    חלל - גוף נצחי
    
    גוף - חלל זמני
    
    
    אלוהים - ערפל הערפלים
    
    לחות - נשמת ערפל
    
    
    תשוקה - היא מטוטלת חופשית
    
    גל התנודה - הוא חופש תשוקה
    
    
    ירושלים - היא זמן של רומה
    
    רומה - היא מרחב ירושלים
    
    
    כלאבניקוב - הוא פושקין של מאה
    
    עשרים
    
    פלוני - הוא כלאבניקוב של מאה
    
    עשרים ואחת
    
    
    מאה עשרים ואחת - היא כבר היום
    
    היום - זה עדיין מאה עשרים ואחת
 • © Copyright (qwert098@gmail.com)
 • : 25/06/2009. 9k. .
 • :
 •   :

  ""