Гринберг Феликс Иосифович: другие произведения.

отредактированное. компьтер любви, иврит

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
 • Оставить комментарий
 • © Copyright Гринберг Феликс Иосифович (qwert098@gmail.com)
 • Обновлено: 18/06/2015. 15k. Статистика.
 • Стих: Израиль
 • Скачать FB2
 •  Ваша оценка:
 • Аннотация:
  По прошествии 7 лет вижу, что потребовалось редактирование перевода на иврит поэмы Кедрова "Компьютер любви"

 •   
    מחשב האהבה
    
    Перевод на иврит: Феликс Гринберг, Израиль
    
    שמיים- גובה עיניים
    
    מבט-עומק שמיים
    
    כאב-זה מגע אלוהים
    
    אלוהים-זה הכאב
    
    נשיפה-עומק הנשימה
    
    נשימה-זוא גובה הנשיפה
    
    אור-קול השקט
    
    שקט-קול האור
    
    חושך-צעקת הילה
    
    הילה-שקט החושך
    
    קשת ענן-שמחת אור
    
    מחשבה- עילום הנשימה
    
    נשימה- ערום המחשבה
    
    אורים- עומק הידע
    
    ידע- עומק האור
    
    סוס- חיית מרכבין
    
    שונרה-חיית זמנין
    
    זמן-זה מרחב
    
    שהתגלגל בפקעת
    
    מרחב-הוא סוס פרוס
    
    שונרות- הן חתולות מרחב
    
    מרחב- הוא זמן החתולים
    
    שמש -גוף הלבנה
    
    גוף מהווה לבנה של האהבה
    
    אוניית קיטור - גל הברזל
    
    תוגה מהווה ריקות החלל
    
    שימחה - היא שלמות הזמן
    
    זמן- הוא תוגת מרחב
    
    חלל-הוא שלמות הזמנין
    
    אנוש - ביטנת שמיים
    
    שמיים - ביטנת אנוש
    
    מגע - גבול הנשיקה
    
    נשיקותיינו - אין סוף מגעין
    
    אישה - היא פנים השמיים
    
    גבר - הוא שמיים הפנים
    
    אישה היא מרחב הגבר
    
    זמן האישה - הוא חלל של גיבור
    
    אהבה- רגע אין סוף
    
    נצח - רגע אהבה
    
    אוניה - מחשב הזיכרון
    
    זיכרון - אוניית מחשב
    
    ים - מרחב הירח
    
    ירח-מרחב הים
    
    שמש - לבנה של מרחב
    
    לבנה - זמן של שמש
    
    מרחב - שמש הלבנה
    
    זמן -לבנת מרחב
    
    שמש- מרחב הזמן
    
    כוכבים - קולות הלילה
    
    קולות - הם כוכבי היום
    
    אוניה - נמל אוקיאנוס
    
    אוקיאנוס - נמל של אוניה כולה
    
    עור- ציור כוכבי הלכת
    
    כוכבי לכת - ציור העור
    
    יש''ו - שמש בודהא
    
    בודהא - לבנת יש''ו
    
    זמן השמש נמדד בלבנת המרחב
    
    מרחב הלבנה - זמן השמש
    
    אופק -רוחב המבט
    
    מבט - עומק האופק
    
    גובה - גבול הראיה
    
    זונה - כלת הזמן
    
    זמן -זונת המרחב
    
    כף היד - סירת כלה
    
    כלה - סירה לכף היד
    
    גמל-אוניית שממה
    
    שממה - אוניית גמל
    
    אהבה - אין בררת נצח
    
    נצח - אין בררת אהבה
    
    יופי -שינאה כלפיי מיתה
    
    שינאה למיתה-היא מהווה יופי
    
    כוכביי לכת אוריון - חרב האהבה
    
    אהבה - חרב אוריון
    
    דובה הקטנה - מרחב של דובה הגדולה
    
    דובה הגדולה - זמן דובה הקטנה
    
    כוכב הקוטב- נקודת מבט
    
    מבט - רוחב שמיים
    
    שמיים - גובה המבט
    
    מחשבה - עומק הלילה
    
    שביל החלב - דרך לונה
    
    לבנה - שביל חלב פרוס
    
    כל כוכב - ענג רב
    
    ענג רב - כל כוכב
    
    חלל בין כוכבים - זמן ללא אהבה
    
    אהבה - זמן דחוס בכוכבים
    
    זמן - רצף של כוכב האהבה
    
    אנוש - גשרים בין כוכבים
    
    גשרים - אנשים בין כוכבים
    
    תאווה ל התייחדות - נדידה
    
    ריחוף - המשך להתייחדות
    
    התייחדות - דחיפה לריחוף
    
    קול- השלכה מאחד לשני
    
    פחד -הוא גבול קו החיים בסוף כף היד
    
    אי הבנה - זאת הבכי מאחד אל שנייה
    
    חבר - זה הבנת בכי
    
    מרחק בין אנשים ממולה בכוכבים
    
    מרחק בין הכוכבים ממולה באנוש
    
    אהבה- זאת מהירות האור
    
    הפך פרופורציה למרחק בינינו
    
    המרחק בינינו,
    
    הפך פרופורציה למהירות האור,
     מהווה אהבה
 • Оставить комментарий
 • © Copyright Гринберг Феликс Иосифович (qwert098@gmail.com)
 • Обновлено: 18/06/2015. 15k. Статистика.
 • Стих: Израиль
 •  Ваша оценка:

  Связаться с программистом сайта
  "Заграница"
  Путевые заметки
  Это наша кнопка